12 Eylül 2011 Pazartesi

Doçentlik başvuru kriterleri değişti
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinde, Doçentlik unvanının iktisabı için aranan özgün bilimsel çalışmalara ilişkin asgari ölçütler, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. ÜAK bu konuya dair yeni belirlemesini yapmış ve hem temel alanlarda değişikliğe gitmiş hem de kriterleri değiştirmiştir. YÖK'ün sayfasında yer alan açıklamaya göre, yeni temel alanlar Ekim 2011 tarihinden itibaren, yeni kriterler ise Nisan 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

ÜAK AÇIKLAMASI
Yeni temel alanların Ekim 2011 tarihinden itibaren, yeni kriterlerin ise Nisan 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karar verildi.
2012 Nisan Döneminden itibaren (dahil) Mesleki Teknik Eğitim Temel Alanını kaldırılarak bu alandan doçentlik sınavına başvurmak isteyen adayların ŞU listede önerilen alanlardan başvurabileceklerine karar verildi.
Tablo 1. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Tablo 2. Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Tablo 3. Filoloji Temel Alanı
Tablo 4. Güzel Sanatlar Temel Alanı
Tablo 5. Hukuk Temel Alanı
Tablo 6. İlahiyat Temel Alanı
Tablo 8. Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı
Tablo 9. Mühendislik Temel Alanı
Tablo 10. Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Tablo 12. Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin tam metni:
Başvuru Zamanı ve Şartları, Jürilerin Oluşturulması ve Doçentlik Sınavı
Başvuru zamanı ve şartları
MADDE 4 – (1) Doçentlik başvurusu, Nisan veya Ekim ayları içinde, Üniversitelerarası Kurulun belirleyeceği bir tarihe kadar yapılır. Üniversitelerarası Kurulca bir tarih belirlenmemesi halinde, başvurular, Nisan veya Ekim ayının onbeşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder.
(2) Doçentlik başvurusu için;
a) Bir anabilim veya bilim dalında Türkiye’de doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık yapılmış ya da yurt dışında yapılmış olan doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık öğreniminin ilgisine göre Üniversitelerarası Kurul veya Sağlık Bakanlığı tarafından bir anabilim veya bilim dalı ile ilişkilendirilerek denkliğinin kabul edilmiş olması,
b) Merkezi yabancı dil sınavında başarılı olunması,
c) Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanı iktisap edildikten sonra, doçentlik başvurusunda bulunulacak olan anabilim dalında özgün bilimsel yayın ve çalışmaların yapılmış olması,
şarttır.
(3) Doçentlik unvanının iktisabı için aranan özgün bilimsel çalışmalara ilişkin asgari ölçütler, Üniversitelerarası Kurul tarafından, her bir alan göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir ve her yıl Ocak ayında güncellenmiş olarak Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinde yayımlanır. Bu ölçütler, en erken yayımı tarihini izleyen ikinci dönemde yapılacak olan doçentlik başvurularında dikkate alınır.
(4) Doçentlik başvurusunda bulunabilmek için adayın, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında dört yıllık lisans programında yabancı dil olarak öğretilen, kendi alanında akademik bakımdan ilerlemesini sağlayan ve uluslararası geçerliliği bulunan dillerden birini bildiğini, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil seviye belirleme sınavından en az altmışbeş puan alarak, belgelemesi gerekir. Anabilim veya bilim dalı belli bir dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermekle yükümlüdürler.
(5) Uluslararası düzeyde yapılan yabancı dil seviye tespit sınavlarındaki başarı notunun doçentlik başvurusu için aranan merkezi yabancı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder